nucleoside
Name
CAS No
Formula
2595-05-3
C12H20O6
42160-07-6
C19H12F6O
3083-77-0
C9H12N2O6
84472-89-9
C9H12N6O3
10212-20-1
C9H12FN3O4
951-77-9
C9H13N3O4.H2O
951-78-0
C9H12N2O5
784-71-4
C9H11FN2O5
2140-72-9
C10H15N3O5
2140-76-3
C10H14N2O6
22423-26-3
C10H12N2O5
3736-77-4
C9H10N2O5
2096-10-8
C10H14N6O4
7057-33-2
C9H13N3O4
5135-30-8
C17H19N5O6S
89797-68-2
C3H6N4S
total 3 page
topage
LEAD OPTIMA ELEMENT TECH
Web:www.loptima.com                    E-mail: sales@loptima.com        Tel:(+86)18-423-717-818                                               
Add: No.5, Huoju Avenue, Jiulong High Tech Park (China Chongqing Pilot Free Trade Zone, Erlang area), CQ 400080 China